ค้นหา
ภาษาไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ปิด

  นโยบายเกี่ยวกับสินค้า

  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ทางเว็บไซต์ของเรา www.wetapestore.com ได้ทำการประมวล นโยบายการจัดการเกียวกับสินค้าทั้งหมด  ได้แก่     :  นโยบายเกี่ยวกับราคาสินค้า,  นโยบายการซื้อสินค้า,  นโยบายการชำระเงิน,  นโยบายการจัดส่งสินค้า,   นโยบายการคืน/การเปลี่ยนสินค้า และ นโยบายการรับประกันสินค้า   มาไว้ภายใต้ นโยบายเกี่ยวกับสินค้า (Merchandise Policy) นี้แล้ว โดยแต่ละนโยบายหลัก มีรายละเอียดดังปรากฏ ต่อไปนี้ : 

  I.  นโยบายเกี่ยวกับ ราคาสินค้า ( Product Price Policy ) : 

  1. ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว : ราคาสินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ออนไลน์ของเรา www.weteapestore.com เป็น ราคาสินค้าที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  

  2. ราคาสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์   ทางบริษัทฯไม่สามารถแสดงราคาสินค้าบนเว็บได้ทุกกลุ่มสินค้าได้  เนื่องจากสินค้าบางกลุ่มมีเงื่อนไขในเรื่องจำนวน  และสเป็คงานที่แต่งต่างกันออกไป  รวมถึงสถานการณ์การแข่งขันในตลาด

  3. ราคาตามโปรโมชั่น ณ เวลานั้น ๆ  : โปรโมชั่นในแต่ละช่วงเวลา จะกำหนดขึ้นตามการจัดรายการโปรโมชั่น ณ เวลานั้น ๆ  ดังนั้นไม่ได้เป็นการผูกมัดบริษัทฯในการให้ราคา  และหรือของแถมเดิมตลอดเวลา  รายการโปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อพ้นช่วงเวลาที่มีการจัดรายการสินค้านั้น ๆ แล้ว ลูกค้าที่ไม่ได้ตัดสินใจสั่งซื้อในช่วงเวลาที่กำหนด ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้อง รายการโปรโมชั่นดังกล่าวนั้น ๆ ย้อนหลังได้

  การจัดโปรโมชั่น  หรือ การขยายเวลาโปรโมชั่น  ถือเป็นดุลพินิจของบริษัทฯ เป็นรายกรณีไป, นอกจากนี้ เหตุสุดวิสัย หรือ ข้อผิดพลาดในการสื่อสารทางออนไลน์ เช่น การสื่อสารขัดข้อง, ความเสียหายของระบบการสื่อสารสาธารณะ ทั้งระบบสายเคเบิ้ล หรือ ระบบไร้สาย, เครือข่ายล่ม หรือ สินค้าหมด   ฯลฯ ไม่อาจอ้างเป็นเหตุ ในการขอโปรโมชั่นเดิมได้ เนื่องจากการจัดรายการโปรโมชั่น จะกำหนดเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ระยะเวลาพอสมควร ให้ลูกค้าสามารถมีเวลาเพียงพอในการตัดสินใจได้ (โดยปกติจะมากกว่า 1 เดือน )

  II.  นโยบายการซื้อสินค้า (Purchase Policy ) : 

  1. ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า
  ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากช่องทางดังนี้ 

  o สั่งซื้อสินค้าทางอีเมล์ (Order placement by Email)  : 

  ท่านสามารถติดต่อสั่งซื้อผ่านทางอีเมล์ (Email) ทำได้ 3 วิธี โดยแต่ละวิธี มีขั้นตอนดังนี้ 

  วิธีที่ 1 :  ส่งอีเมล์แจ้งรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ ถึงที่อยู่อีเมล์ (Email Address) ของเรา :  
  •    ส่ง Email พร้อมรายการของสินค้าที่ต้องการ สั่งซื้อไปยัง [email protected]
  •    เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเมล์สั่งซื้อแล้วจะสรุปรายการและจำนวนเงินที่ต้องชำระกลับไปภายใน  24  ชั่วโมง หรือในวันทำการถัดไป
  •    เวลาทำการของการตอบ email คือวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์, รายการสั่งซื้อที่ได้รับในช่วงวันหยุด (Pending Order) จะเร่งดำเนินการให้เมื่อเปิดดำเนินการในวันทำการถัดไป ตามลำดับก่อนหลัง 

  วิธีที่ 2 :  คลิกไปที่เมนู   ติดต่อเรา   ระบุ หัวเรื่อง : " ที่ต้องการ " พร้อมกรอกข้อมูล เกี่ยวกับ ชื่อ นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดของรายการสินค้าที่ท่านต้องการได้รับใบเสนอราคา    และหรือต้องการสั่งซื้อ 

   
  วิธีที่ 3 : กรอกคำสั่งซื้อในระบบ Vera Classic

  o สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ (Order Placement by Telephone) :  

  ท่านสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลข  HOTLINE CALL CENTER : 02-5149214-5 081-8707886 081-8207636  เพื่อสั่งซื้อสินค้าได้ 
  (หมายเหตุ: เวลาทำการของการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 21.00 น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)

  o สั่งซื้อสินค้าทางโทรสาร (P.O. - Purchase Order Placement by Fax) :  

  ท่าน สามารถส่งจดหมายสั่งซื้อ (ในกรณี บุคคลธรรมดา) หรือ ใบสั่งซื้อ (P.O. - Purchase Order) ของบริษัทท่าน (ในกรณี นิติบุคคล) ทางโทรสาร (Fax) โดยส่งมายังหมายเลข  02-5396319 เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าที่ท่านต้องการ ได้ 
  (หมายเหตุ: รับรายการสั่งซื้อทางโทรสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง, รายการสั่งซื้อของท่านจะได้รับการดำเนินการ ในช่วงเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์, รายการสั่งซื้อที่ได้รับในช่วงวันหยุด (Pending Order) จะเร่งดำเนินการให้ เมื่อเปิดดำเนินการในวันทำการถัดไป ตามลำดับก่อนหลัง)


  2. เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ : 

  o การยกเลิกคำสั่งซื้อ หลังจากท่านได้ทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว (ไม่ว่าจะด้วยวิธีการสั่งซื้อทางอีเมล์, ทางโทรศัพท์ หรือ ทางโทรสาร ฯลฯ ) :
  •    หากท่านลูกค้าต้องการแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-5149214-5 หรือที่อีเมล์ : [email protected]
  •    ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
  •    ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ ในกรณีที่ท่านลูกค้ามีการโอนเงินชำระค่าสินค้ามาแล้ว จะมีค่าดำเนินการในการยกเลิก เป็นจำนวนเงิน 200 บาท หรือ 5 % ของมูลค่าสินค้า (แล้วแต่มูลค่าใดมากกว่า โดยจะคิดค่าดำเนินการในการยกเลิก ตามมูลค่าที่มากกว่า นั้น)    
  •    บริษัทฯจะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว   โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชี  หรือตามที่ลูกค้าได้แจ้งข้อมูลเข้ามาเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

  III. นโยบายการชำระเงิน 

  เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1.ช่องทางการชำระเงิน :

  ช่องทางการชำระเงินแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ : 

  o   ชำระโดยตรงที่ สำนักงานที่ตั้งของบริษัทฯ

  o   ชำระกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่นำสินค้าไปส่งถึงสถานที่ของลูกค้า  ที่มีการนัดหมายก่อนหน้า

  o   โอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านบัญชีธนาคาร แบบระบุเลขบัญชี ด้วยตัวท่านเอง ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ผ่านเอทีเอ็ม (Money Transfer thru Bank : at ATM  or at Bank teller counter) โดยสามารถโอนมาที่ หมายเลขบัญชีบริษัท โดยมีรายละเอียดตามเมนูชำระเงิน 
   

   

  2. ยืนยันการชำระเงิน :

  เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  o แจ้งยืนยันการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ :
  ท่านลูกค้าสามารถแจ้งยืนยันการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ โดยไปที่ www.wetapestore.com  คลิกไปที่เมนู > ติดต่อเรา  และกรอกข้อมูล ในช่อง ชื่อ นามสกุล  อีเมล์   และรายละเอียดของรายการสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ ฯลฯ
   

  o  แจ้งยืนยันการชำระเงินผ่านทางอีเมล์ :
  ส่ง หลักฐานการโอนเงิน เช่น scan  ใบโอนเงิน, print screen ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ (กรณีโอนผ่าน Internet Banking) โดยส่งทางอีเมล์ มาที่ :[email protected]

  o  แจ้งยืนยันการชำระเงินผ่านทางโทรสาร : 
  แจ้งผ่านทางโทรสาร ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุรายละเอียดต่างๆ เหมือนดังกล่าวข้างต้น มาที่ หมายเลข : 02-539-6319

  3. เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน :
  เมื่อ ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ยืนยันว่าได้ รับชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24  ชั่วโมง (หรือ 2-3 วัน เนื่องจากในกรณีติดวันหยุดทำการ, วันหยุดราชการ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์) กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5149214-5, ภายในวันและเวลาทำการ

  IV.  นโยบายการจัดส่งสินค้า : 

  1.  เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า :

  •    บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  •    บริษัทฯจัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป 
  •    เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อม ทั้ง "หมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า" หรือ "หมายเลขรับฝากสิ่งของ" (Tracking Number)  ไปทาง Email ของลูกค้า 

  2.  ช่องทางการจัดส่งสินค้า :

  •    ส่งสินค้าทาง EMS หรือทาง LOGISPOST  โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านภายใน 3 วันทำการ ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน กรุณาติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง 
  •    ส่งสินค้าทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
  •    ส่งสินค้าโดยพนักงานส่งสินค้า : บริการเฉพาะเขตกรุงเทพ สินค้าถึงมือท่านเร็วสุดภายใน 24 ชั่วโมง อย่างช้าสุดไม่เกิน 3 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับสถานะของสินค้า และสต็อกสินค้า) โดยปกติ ทางบริษัทฯจะไม่คิดค่าจัดส่งสินค้า (ในกรณีเขตกรุงเทพฯ) ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขเพิ่มเติมของแต่ละสินค้า ซึ่งในกรณีดังกล่าว จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีค่าจัดส่งที่ต้องเรียกเก็บเพิ่มเติม 
  •    ส่งสินค้าทาง บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน: เราสามารถจัดส่งสินค้าให้กับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดได้ โดยเราจะเลือกใช้ บริการของ บริษัทขนส่งที่ได้มาตรฐาน มีความถี่ของเที่ยวรถ มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในเส้นทางนั้นๆ และมีเส้นทางผ่านที่อยู่ของท่าน และหากที่อยู่ของท่านอยู่ที่ในเขตอำเภอเมือง สามารถจัดส่งทางบริษัทขนส่งเอกชน ถึงท่านได้ภายในเวลา 1 วันทำการ 

  3.  เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า :

  •    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
  •    เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการจัดส่งสินค้าถึง ท่าน เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) (กรณีส่งทางไปรษณีย์ , ทาง LOGISPOST หรือ ทาง EMS) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 
  •    ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง LOGISPOST หรือ ทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2000 บาท ซึ่งทางบริษัทฯจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว
  •    ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

  V.  นโยบายการคืนสินค้า/ เปลี่ยนสินค้า

  1.  ขั้นตอนการปฏิบัติในการคืนสินค้า / เปลียนสินค้า :

  เพื่อ เป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  •    กรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อคืนสินค้าภายใน  3  วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
  •    ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่นส่งทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  หรือ ส่งทาง EMS แบบลงทะเบียนตอบรับ ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมกับสินค้าที่เปลี่ยน หรือคืนให้พร้อมกับค่าสินค้า แล้วแต่กรณี )
  •    สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนท่านได้รับสินค้า กล่องสินค้า เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ
  •    ในกรณีที่เป็นการเปลื่ยนสินค้า : ให้ถ่ายเอกสารและส่งเฉพาะสำเนาเอกสาร ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งสินค้า ส่งกลับคืนมาพร้อมกับสินค้า  เอกสารตัวจริงทางลูกค้าต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้น ใบรับประกันสินค้า (ถ้ามี) ต้องส่งคืนต้นฉบับตัวจริง เท่านั้น (เนื่องจาก หมายเลข Serial Number จะระบุตรงตามสินค้าบนใบรับประกัน)
  •    ในกรณีที่เป็นการคืนสินค้า : ต้องส่งคืนเอกสาร ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งสินค้า และ ใบรับประกันสินค้า (ถ้ามี) ที่เป็นต้นฉบับตัวจริง ส่งกลับคืนมาพร้อมกับสินค้า เท่านั้น ห้ามเป็นสำเนา
  •    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดที่กล่าวมาข้างต้น
  •    เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้ 

  ใน การคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของเราได้โดยทางโทรสาร (Fax) โดยส่งมายังหมายเลข  02-5396319 หรือ โดยทางอีเมล์ : [email protected]

  2. เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า : 

  •    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด เท่านั้น
  •    บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
  •    บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น 
  •    บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า สำหรับสินค้าในบางรายการ หรือ บางประเภท ที่อาจมีเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมซึ่งเป็น คุณลักษณะเฉพาะตัวสินค้า นั้น ๆ  (หมายเหตุ : ท่านสามารถสอบถาม เงื่อนไขในการคืน / เปลี่ยนสินค้า เพิ่มเติม ของสินค้าแต่ละประเภทได้ที่ : หมายเลขโทรศัพท์ :  02-5396318 หมายเลขโทรสาร  :  02-539-6319 หรือ ที่อยู่อีเมล์  :  [email protected]

  VI.  นโยบายการรับประกันสินค้า :

  o ระยะเวลาการรับประกันสินค้า :

  สินค้า ที่ซื้อจากบริษัทฯ จะมีการรับประกันตามเงื่อนไขในแต่ละรุ่น แตกต่างกันออกไป โดยดูจากเงื่อนไขต่างๆในใบเสนอราคา และหรือสอบถามรายละเอียดที่ เบอร์ 02-15149214-5
  เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าโดยมีช่องทางติดต่อดังนี้ : 
  หมายเลขโทรศัพท์ :  02-5396318 หมายเลขโทรสาร  :  02-539-6319 หรือ ที่อยู่อีเมล์  : [email protected]

  o  ขั้นตอนในการรับเคลมการรับประกัน :

  เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ ทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้
  1. ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อม
  2. ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน
  3. ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง


  o สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน :

  1.    สินค้าหมดประกัน
  2.    ไม่มี Void ของทางบริษัท หรือ ไม่มี สติ๊กเกอร์รับประกัน ของทางบริษัท หรือ ไม่มี ใบรับประกัน ของทางบริษัท
  3.    Void ของบริษัทฯ หรือ สติ๊กเกอร์รับประกัน ของบริษัท หรือ ใบรับประกัน ของทางบริษัท ฉีกขาด หรือ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์
  4.    ตัว Void, สติ๊กเกอร์รับประกัน หรือ ใบรับประกัน ของทางบริษัท มีร่อยรอยการปลอมแปลงแก้ไข ขูด ลบ ขีด ฆ่า
  5.    สลับเปลี่ยน Void, สติ๊กเกอร์รับประกัน หรือ ใบรับประกัน ระหว่างสินค้า อายุการรับประกันสิ้นสุดโดยทันที
  6.    สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ แตก  หรือ มีรอยขูดขีด
  7.    สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข หรือ เปิดซ่อมมาก่อนล่วงหน้า โดยไม่ได้เป็นบริการงานซ่อมของช่าง หรือ ฝ่ายเทคนิค ของทางบริษัท

   

  วันที่ทบทวนแก้ไข : 10 มกราคม 2558