ค้นหา
สินค้าตามประเภท
  เมนู ปิด

  พอลิยูรีเทน

  พอลิยูรีเทน ประเภทสารประกอบเดี่ยว ซึ่งจะแข็งตัวเมื่อสัมผัสกับละอองน้้าในอากาศ มีคุณสมบัติยึดติดแน่น ดีเยี่ยม ใช้สำหรับอุดช่องว่าง รอยแตก รอยแยกต่างๆ และยังเป็นฉนวนกันความร้อน กันเสียงได้เป็นอย่างดี

  คุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนพอลิยูรีเทนโฟม (Polyurethane Foam, PU Foam)

  • ประกอบไปด้วยอนูโฟมละเอียด 95% มีความคงทนและไม่ยุบตัว
  • มีส่วนผสมของตัวท้าละลายเล็กน้อย เช่น กรดไนตริคเข้มข้น หรือ กรดซัลฟิวริค ซึ่งมีความส้าคัญท้าให้ กันน้้า กันสารเคมีได้
  • เป็นฉนวนกันความร้อน กันน้้ารั่วซึม กันเสียง กันสะเทือน
  • เนื่องจากมีคุณสมบัติกันความร้อนที่ดีเยี่ยม จึงสามารถฉีดโฟมแค่เพียงบาง ๆ ได้
  • มีคุณสมบัติยึดติดแน่น สามารถใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภท เช่น คอนกรีต หรือ แผ่นโลหะ, ทั้งนี้ ต้องท้าความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น น้้า หรือน้้ามัน ก่อนใช้งานโฟมพอลิยูริเทน
  • อัตราการซึมซับน้้าต่้า จึงกันน้ำรั่วซึมได้ดีเยี่ยม
  • ไม่มีสาร CFC เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ป้องกันการกัดกร่อนของกรด ด่าง จุลินทรีย์ น้้ามัน