ค้นหา
ภาษาไทย
สินค้าตามประเภท
    เมนู ปิด

    เครื่องมือติดเทปกาว / ลาเบล

    เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องมือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน ดังนั้นก่อนที่จะทำงานต้องศึกษาเกี่ยวกับชื่อ ประเภท วิธีการใช้ การจัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานแต่ละประเภท เพื่อสามารถเลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือให้คงทนและปลอดภัยต่อตนเอง ทรัพย์สิน และเพื่อนร่วมงาน การทำงาน สิ่งสำคัญคือ เครื่องมือ เพราะเครื่องมือจะช่วยให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบำรุงรักษา งานซ่อมแซม ดัดแปลง

    Tape & labels Dispenser tool are essential for everyone. Therefore, before work must study about the name, type, method of use, storage and maintenance of the tool correctly, suitable for each type of work. To be able to choose to use and maintain the tools to be durable and safe for oneself, property and colleagues Which tools used in various tasks Whether it is maintenance, repair work, modification

    ปรับแต่ง